* Fundacja Wewnątrz Księżyca, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606412: Fundusz założycielski: 10.387.824,20 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 20/100) NIP: 7712883821 REGON: 363930344 "Wewnątrz Księżyca" nie jest firmą inwestycyjną i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
* Podmioty udostępniające stacje EV podlegają obowiązkom wynikającym z Ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych. Gwarantujemy, że podmioty współpracujące z nami spełniają każdy z tych obowiązków.

Bezpieczeństwo witryny

Nota prawna

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wewnątrz Księżyca z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 47a, 97-300 Piotrków Trybunalski (zwana w dalszej części FWK) - w w/w przedsiębiorstwie obowiązują wdrożone zasady ODO.

2. FWK przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez FWK na podstawie Państwa zgody (np. przy okazji organizowania spotkań edukacyjnych). 

3. Dane osobowe przetwarzane przez FWK mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

FWK jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.


Polityka prywatności


1. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie www  przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane – tzw. „RODO”). Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełny dostęp do baz danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy FWK, zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych FWK. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań statutowych FWK w zakresie merytorycznym objętym formularzem. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

2. Mechanizmy cookies na stronach internetowych FWK

W związku z udostępnianiem usług internetowych, FWK stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.


Serwis ten, z którego link Pani/Pana tu odesłał stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.


Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.


Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

3. Kontakt

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej przez FWK polityki prywatności, prosimy o kontakt

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:ODO

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie zarejestrowanym za numerem KRS 000606412 (zwana w dalszej części FWK)


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Rozdział 3. Techniczna i fizyczna ochrona danych osobowych

Rozdział 4. Szkolenie i dokumentacja

Rozdział 5. Zasady użytkowania systemów informatycznych

Załącznik nr 1. Wzór upoważnienia

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia


Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§1

Zasady organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie FWK, zwane dalej „Zasadami” określają ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wskazują działania podejmowane przez Administratora Danych Osobowych oraz osoby przez niego upoważnione w przedsiębiorstwie FWK, zwanym dalej FWK oraz w firmach podwykonawczych.

§2

Użyte w Zasadach określenia i skróty oznaczają:

§3


Rozdział 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

§4

§5

§6

Wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w FWK muszą być zgłoszone do ewidencji Administratora.
Rozdział 3. Techniczna i fizyczna ochrona danych osobowych.

§7

§8

§9


Rozdział 4 – Szkolenie i dokumentacja

§10

§11


Rozdział 5. Zasady użytkowania systemów informatycznych.

§12

§13

§14

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odrębne polecenia Administratora oraz zapisy Ustawy.Załącznik nr 1 do Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Fundacja Wewnątrz Księżyca (KRS 0000606412), (zwana w dalszej części FWK):


(miejscowość), (data)


Upoważnienie nr …………..

Na podstawie art. 36 i 37 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

upoważniam Panią/Pana …………………… (imię i nazwisko)………………………………..

do przetwarzania danych osobowych w FWK w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Upoważnienie niniejsze nie daje uprawnień do udzielania dalszych upoważnień i wygasa z dniem ustania stosunku pracy a ponadto może być w każdym terminie odwołane lub zmienione.


          …………………………………………

Administrator Danych Osobowych

Załącznik nr 2 do Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie FWK


…………………………………………………………………………………….

 (imię i nazwisko pracownika)


Oświadczenie

Oświadczam, że:
…………………………     ……………….………………………

Miejscowość, data podpis pracownika

Ceny podane na tej stronie www mogą ulec zmianie.