REGON: 363930344

ORGAN REJESTRUJĄCY: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI: 10.387.824,20 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 20/100)